Strona Zielone Światło dla dąbrowian

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej zieloneswiatlo.dg.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-05
Data ostatniej ważnej aktualizacji: 2022-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niedostępne elementy i treści:

 • Kolor nagłówków oraz odnośników na stronie nie ma wymaganego kontrastu względem tła.
 • Przy nawigowaniu klawiaturą po sliderze na stronie głównej mogą występować problemy.
 • Pliki wideo udostępnione na stronie nie posiadają alternatywy w postaci tekstu niezbędnego dla osób z dysfunkcją wzroku.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-10-05.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez Leżę i Pracuję za pomocą narzędzia WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-16.

Na tej stronie internetowej można korzystać z myszki, jak i wyłącznie z samej klawiatury z wykorzystaniem klawiszy:

 • tab,
 • shift + tab,
 • enter,
 • oraz strzałek kierunkowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Anna Zubko, email: azubko@dg.pl.

Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu: +32 295 6 806

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21:

 • Do wejścia głównego prowadzi podjazd, drzwi rozsuwają się automatycznie.
 • Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku, jak każdy inny klient.
 • Korytarze w budynku są przestronne.
 • Na schodach w dwóch klatkach obiektu od poziomu -1 do 0 zamontowane zostały żółte nakładki na schody, które ostrzegają osoby niedowidzące o krawędzi stopnia.
 • Schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze.
 • Na każdym piętrze, na wypadek zagrożenia, dostępne są krzesła ewakuacyjne dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami.
 • Dwie windy wyposażone są w przyciski z alfabetem Braille’a, jedna z nich została udźwiękowiona.
 • W holu głównym w Biurze Obsługi Klienta (parter przy stanowisku nr 20) znajduje się obniżona lada dla osób na wózkach inwalidzkich lub o niskim wzroście.
 • W holu głównym w Biurze Obsługi Klienta znajduje się wyodrębniony tzw. otwarty pokój/pokój cichej obsługi, który jest miejscem obsługi dostępnym m.in. dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, a także osób z nadwrażliwością sensoryczną.
 • Na stanowisku 14 Biura Obsługi Klienta zamontowana jest stacjonarna pętla indukcyjna oraz powiększająca lupa elektroniczna.
 • Na każdym piętrze znajduje się przestronna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Na parkingu przed budynkiem urzędu jest kilka miejsc przeznaczonych dla osób posiadających Kartę Parkingową, uprawniająca do pozostawienia samochodu na tzw. kopercie.
 • Osoby z niepełnosprawnością, które chcą skorzystać z zamkniętego parkingu pod budynkiem urzędu, przy wjeździe, za pomocą przywołującego przycisku, kontaktują się z ochroną budynku. W razie potrzeby pracownik ochrony pomaga skorzystać z windy dostępnej na poziomie -1.

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 6a – Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej:

 • Dostęp do poziomu 0 budynku jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych dzięki pochylni dla wózków.
 • Przy budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przy drzwiach wejściowych zamontowany został system wezwania asysty.
 • Na potrzeby osób niedowidzących drzwi oszklone w budynku zostały oklejone taśmą ostrzegawczą w kolorze czarno-żółtym.
 • Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient.
 • W recepcji budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.
 • Budynek nie jest wyposażony w windy.
 • Sale szkoleniowe na poziomie 0 są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 •   W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Istnieje możliwość skorzystania na miejscu z usług tłumacza języka migowego zatrudnionego w budynku przy ulicy Granicznej 21 po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Tłumacz języka migowego:

 • Po wcześniejszym zgłoszeniu, osoby niesłyszące mogą skorzystać w Urzędzie Miejskim z pomocy tłumacza języka migowego – Marioli Węgrzynowicz.  Zgłoszenia można przesyłać telefonicznie: 32 295 67 00/ 32 296 69 38, mailowo: mwegrzynowicz@dg.pl lub poprzez nagranie wysłane do UM w języku migowym um@dg.pl

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej udostępnia następujące aplikacje mobilne: